Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Upanayana': Brahman Hindu Sanskara Brahmin Hinduism Kshatriya Vaishya Varnas Gayatri Mantra Brahmacharya Manusmṛti Kalpa (time unit) Arya Samaj Buddhism Gautama Buddha Noble Eightfold Path Three Jewels Gayatri Saraswati Savitr Dharma Kashi Yatra Varanasi Brahmin gotra system Gotra Pravaras Rishi Kalpa Shakha Sūtra Maharashtra Sugarcane Brahmachari Gurukul Dharma (Buddhism) Pali Four stages of enlightenment Nirvana Visuddhimagga Navjote Zoroastrian Bar and Bat Mitzvah Judaism Sandhyavandanam Wanvun Madhyahnikam Nambiar (Ambalavasi/Mizhavu) Dvija Erkkara Raman Nambudiri
Disclaimer