Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Vishnu': Devanagari God Hinduism International Alphabet of Sanskrit Transliteration Vaishnavism Adi Shankara Panchayatana puja Smartism Bhagavad Gita Taittiriya Shakha Śruti Bṛhaspati Jupiter Navagraha Paramatman Parameshwara Vishnu sahasranama Conch Mace (club) Nelumbo nucifera Puranas Sudarshana Chakra Vishvarupa Daśāvatāra Avatar Kali Yuga Brahma Dharma Krishna Rama Sanskrit Shiva Trimurti Trinity Rigveda Nirukta Vedas Yāska Vishnu Purana Chinmayananda Indra Soma Vritra Ralph T. H. Griffith Agni Brahmana Supreme Upanishads Arjuna Yoga
Disclaimer