Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Vishnu sahasranama': God in Hinduism Sahasranama Sanskrit Tatpurusa Vaishnavism Vishnu Stotra Padma Purana Bhishma Kshatriya Kurukshetra Mahabharata Yudhisthira Brahman Supreme Being Universe Adi Shankara Parasara Bhattar Ramanuja Vishishtadvaita Devi Ganesha Shiva Nominative case Word stem Bahuvrihi Hindi God Shakti Deity Shaivism Hinduism Shri Rudram Chamakam Sankara Swami Tapasyananda (Ramakrishna Mission) Brahma Guṇa Prakṛti Rajas Sattva Tamas Advaita Vedanta Smartism Harihara Bhagavad Gita Sri Sampradaya Gaudiya Vaishnavism Krishna Nimbarka Sampradaya Rama
Disclaimer