Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Western Wei': 535 556 China Northern Wei Emperor Emperor Wen of Western Wei Xianbei Yuwen Tai Eastern Wei Liang Dynasty Sichuan 557 Emperor Gong of Western Wei Emperor Xiaomin of Northern Zhou Northern Zhou Yuwen Hu History of Northern Dynasties Emperor Fei of Western Wei Empress Ruogan Empress Yifu Empress Yujiulü Empress Yuwen Husi Chun List of state leaders in 536 List of state leaders in 537 List of state leaders in 538 List of state leaders in 539 List of state leaders in 540 List of state leaders in 542 List of state leaders in 543 List of state leaders in 544 List of state leaders in 545 List of state leaders in 546 List of state leaders in 547 List of state leaders in 548 List of state leaders in 549 List of state leaders in 552 List of state leaders in 553 List of state leaders in 555 List of state leaders in 556 Northern dynasties Wei Xiaokuan Yuchi Jiong Chen Chang Emperor Xuan of Western Liang Empress Dowager Gong Empress Dugu (Ming) Empress Wang (Xiao Cha) Fubing system List of state leaders in 535
Disclaimer