Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Wu Hu': Sixteen Kingdoms Wu Hu uprising Han Dynasty Northern dynasties China proper Nomad Three Kingdoms North China Plain Chang'an Jin Dynasty (265–420) Luoyang War of the Eight Princes Han Zhao Xiongnu Yangtze River Battle of Fei River Fú Jiān Northern Wei Shiliuguo Chunqiu Di (ethnic group) Huns Jie (ethnic group) Qiang people Xianbei Barbarian Chinese character Chinese numerals Book of Han Harrow (tool) Plough Silk Manchuria Mongolia Liaoning Wuhuan Emperor He of Han Emperor Ming of Han Emperor Zhang of Han Ordos Desert Yellow River Dou Xian Yuwen 1st century BC Tibet Dong Zhuo Insurgency Hebei Hunan Zhang Chun Zhang Ju
Disclaimer