Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Xianbei': Greater Khingan Manchuria Mongolia Donghu Ethnonym Xiongnu Chinese language Gansu Hebei Inner Mongolia Liaoning Mongolian language Qinghai Shaanxi Shanxi Amur Heilongjiang Hulun Khabarovsk Russian Far East Han Tuoba Han Dynasty Liaodong Peninsula Steppe Xianbei state Former Yan Later Yan Sixteen Kingdoms Southern Liang Southern Yan Western Qin Western Yan Northern dynasties Northern Wei Eastern Wei Western Wei Northern Qi Northern Zhou Southern dynasties Yangtze River Sui Dynasty Yang Jian Emperor Yang of Sui Emperor Taizong of Tang Tang Dynasty Monguor Tuyuhun Tuyuhun Kingdom Western Xia
Disclaimer