Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Yajna': Hinduism Historical Vedic religion Monier Monier-Williams Prayer Ritual Sacrifice Sanskrit Worship Deva (Hinduism) Agni Ahura Yasna Zoroastrianism Rigveda Vedic priesthood Śrauta Ghee Oblation Soma Havanam Homa (ritual) Yaga Upanayana Vedas Kerala Nambudiri Agnihotra Aupasana Ashvamedha Putrakameshti Rajasuya Yajna Aranyaka Atharvaveda Libation Samaveda Taittiriya Shakha Yajurveda Aluva Loka Chandogya Upanishad Ashram Abhisheka Agnicayana Agnikaryam Appayya Dikshitar Charu Erkkara Raman Nambudiri Purushamedha Rtu
Disclaimer