Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Yamashiro Province': Japan Kansai region Provinces of Japan Honshū Kyoto Prefecture Engishiki Ashikaga shogunate Imperial Court in Kyoto Kyoto Muromachi period Tokyo 794 December 4 Emperor Kammu Enryaku Heian-kyō Nara period Otokuni District, Kyoto Setsuyōshū Wamyō Ruijushō Shugo Rokuhara Tandai Yodo River Provincial temple Sōraku District, Kyoto Kuni-kyō Byōdō-in Kamakura period Kamo, Kyoto Kizugawa, Kyoto Ichinomiya (disambiguation) Kamo Shrine Kita-ku, Kyoto Sakyō-ku, Kyoto Jingi-kan Ninomiya Sōja, Okayama Akamatsu Masanori Akamatsu Mitsusuke Hatakeyama Masanaga Hatakeyama Yoshinari Hosokawa Harumoto Hosokawa Takakuni Naoe Kanetsugu Samurai-dokoro Yamana Sōzen Ōuchi Yoshioki Yodo Domain Daidōji Yūzan Iga Province
Disclaimer