Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Yan (state)': China Spring and Autumn Period Warring States Period Zhou Dynasty Beijing Yanjing Xiadu Hebei Shang Dynasty Yellow River Shanxi Qi (Shandong) Zhao (state) Donghu Liaodong Peninsula Qin Kai (general) Han (state) Qin (state) Wei (state) Yue Yi 227 BC Crown Prince Dan of Yan Jing Ke Qin Shi Huang Xianyang Wang Jian 222 BC Zang Tu Emperor Gaozu of Han Fan Kuai Lu Wan Xiongnu Han Dynasty Conquest of Yan by Qin Gao Jianli List of sovereign states in 222 BC List of sovereign states in 865 BC List of state leaders in 300 BC List of state leaders in 400 BC List of state leaders in 411 BC List of state leaders in 499 BC List of state leaders in 500 BC List of state leaders in 501 BC List of state leaders in 600 BC Wiman of Gojoseon 913 Fanyang History of Beijing King Xi of Yan Wang Jian (Qin)
Disclaimer