Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Yen Hsi-shan': 1883 1960 China July 22 October 8 Politics of the Republic of China Warlord Imperial Japanese Army Academy Japan Shanxi Sun Yat-sen Tongmenghui Xinhai Revolution Beiyang Army Duan Qirui Warlord era Field artillery Taiyuan Taiyuan Arsenal Kuomintang Northern Expedition Military dictatorship Chiang Kai-shek Feng Yuxiang Wang Jingwei Central Plains War Zhang Xueliang Communism Dalian Bo Yibo Mao Zedong Xi'an Incident Empire of Japan Second Sino-Japanese War Chinese Civil War World War II Deng Xiaoping Division (military) Liu Bocheng Shangdang Campaign Chongqing Xu Xiangqian Li Zongren Guangdong Claire Lee Chennault 1949 December 8 Republic of China Taiwan 1950
Disclaimer