Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Yoga Sutras of Patanjali': Sūtra Patañjali Raja Yoga Corpus Maurya Empire Indian philosophy Āstika and nāstika Grammar Mahābhāṣya Sanskrit Surendranath Dasgupta Buddhism Jainism Samkhya Upanishads Abhidharma Pāli Canon Sarvastivada Sautrāntika Robert Thurman Mahavrata Kevala Jnana Telos (philosophy) Mahavira Ashtanga Yoga Kaivalya Yoga Sutras of Patanjali Brahmavihara Noble Eightfold Path Esotericism Karma Internet Samadhi Sadhana Kriya Yoga Arjuna Bhagavad Gita Karma Yoga Krishna Siddhi Moksha Yamas Ahimsa Satya Asteya Brahmacharya Aparigraha Niyama Shaucha Santosha
Disclaimer