Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Yongzheng Emperor': China Emperor of China Manchu Manchu language Mongolian language Qing Dynasty Kangxi Emperor Qianlong Emperor Uya, Empress Gong Ren Galdan Boshugtu Khan Qing Dynasty nobility Yangtze River Yellow River Yinxiang Yinreng Yinsi, Prince Lian Yinti, Prince Xun Yinzhi Longkodo Regnal year Fengtai Forbidden City Empress dowager Qinghai Zhang Tingyu Prince Yi Nian Gengyao Lü Liuliang Madak Li Wei (mandarin) Ertai Outer Mongolia Dzungar people Queen Beijing Western Qing Tombs Ulanara, Empress Jing Xian Niuhuru, Empress Sheng Xian Consort Qi (Qing Dynasty) Hongzhou, Prince He Flying guillotine (weapon) Treason by the Book Gujin Tushu Jicheng Guoqing Temple Hongshi List of state leaders in 1723 List of state leaders in 1724 List of state leaders in 1725 List of state leaders in 1726 List of state leaders in 1727
Disclaimer