Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Zeng Guofan': Confucianism Han Chinese Pinyin Posthumous name Qing Dynasty Wade–Giles Li Hongzhang Taiping Rebellion Xiang Army Zuo Zongtang Warlord Hunan Xiangxiang Changsha Yuelu Academy Chinese style name Hanlin Academy Jinshi Chinese classics Manchu Mujangga Sichuan Yangtze River Hankou Hanyang Wuchang District Jiangsu Lake Poyang Zhejiang Anhui Jiangxi Viceroy of Liangjiang Kashgar Third Battle of Nanking Charles George Gordon Nanjing Very Important Person Nien Rebellion Shandong Tianjin Massacre Zhili Hong Xiuquan Ouyang Zeng Jize Zeng Guoquan Cultural Revolution Chiang Kai-shek Mao Zedong 1853 Bao Chao
Disclaimer