Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Zhang Qian': Han Dynasty Wade–Giles Central Asia Emperor Wu of Han Xinjiang Silk Road Records of the Grand Historian Sima Qian China Hanzhong Shaanxi Xi'an Inner Mongolia Turkic peoples Western Regions Xiongnu Yuezhi Tajikistan Dayuan Kunlun Mountains Lop Nur Tarim Basin Alfalfa Fodder Bactria Achaemenid Empire Wusun North India Sichuan Bactrian Daxia Fergana Greco-Bactrian Kingdom Kangju Transoxiana India Mesopotamia Parthian Empire Yona Li (length) Amu Darya Caucasian race Dunhuang Indo-European languages Mummy Tian Shan Tocharians Qiang people Balkh History of India
Disclaimer